Общи условия за ползване на ImproveNailDesign.com

І. Общи положения

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът ImproveNailDesign.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта ImproveNailDesign.com.

Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес ImproveNailDesign.com;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на ImproveNailDesign.com, съдържаща информация за потребителя, изисквана от ImproveNailDesign.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за Защита на Личните Данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ImproveNailDesign.com.

Имейл бюлетин е особена част от уебсайта на ImproveNailDesign.com, съдържаща автоматична система която събира и обработва лична информация за потребителя (като имеил и име) изисквана от ImproveNailDesign.com по съгласие на потребителя за предоставяне на седмичен бюлетин за новости в индустрията на ImproveNailDesign.com. 

Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Aфилиейт програмa е сътрудничество за продажби на продукти и услуги от които продавача плаща комисионна за извършена търговска дейност на рекламодателя.

ІІІ. Предмет на договора

1). ImproveNailDesign.com не носи отговорност при следните случаи:

– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на ImproveNailDesign.com;

– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

– Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта ImproveNailDesign.com, независещи от екипа на същия.

2). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на ImproveNailDesign.com. Когато потребителят промени потребителското си име, ImproveNailDesign.com не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

3). Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа:

– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите oбщи условия, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;

– да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

– да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ImproveNailDesign.com за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата;

– да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител;

– да не осъществява достъп извън предоставения;

– да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ImproveNailDesign.com, и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

– да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите oбщи условия.

4). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ImproveNailDesign.com.

5). Регистрирайки се в имейл бюлетина, потребителят разрешава да му се изпращат имейл съобщения с маркетингови цели, в които да получава информация за оферти, промоции, и другa полезна информация.

ІV. Защита на лични данни

1). ImproveNailDesign.com полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите oбщи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, ImproveNailDesign.com обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите oбщи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите oбщи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ImproveNailDesign.com има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). ImproveNailDesign.com събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите oбщи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ImproveNailDesign.com

5). С приемането на настоящите oбщи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, под условие.

6). ImproveNailDesign.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или участие в имеил бюлетина;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

7). С ползването на интернет сайта ImproveNailDesign.com, потребителят разрешава на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ImproveNailDesign.com  или от офериращите в сайта търговци или партньорства.

V. Допълнителни условия

1). ImproveNailDesign.com си запазва правото да променя или допълва настоящите oбщи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

2). Потребителят на ImproveNailDesign.com се съгласява че публикуваната информацията (под формата на видео, аудио или текст) в ImproveNailDesign.com не може да се счита за професионален съвет, а по-скоро като лично мнение с цел забавление.

3). Потребителите на имейл бюлетина имат възможността да прекъснат абонамента си по всяко време в края на всеки имейл. Това ще прекъсне всякакъв тип комуникация с ImproveNailDesign.com която се е извършвала чрез имейл.

3). Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта ImproveNailDesign.com не са услуги/продукти който са собственост на ImproveNailDesign.com, а са предоставени от партньорства и афилиейт програми. ImproveNailDesign.com не носи отговорност при покупка на  релкамираните продукти в сайта, затова молим за предварителна преценка за качеството на продуктите преди да закупите нещо което ние ви препоръчваме.

4). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5). По всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6). Настоящите общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ImproveNailDesign.com. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!
ImproveNailDesign.com

Последна актуализация на документа: 30.06.2012